menu close menu

Zúčastnit painballové hry se mohou osoby starší 15-ti let. Osoby mladší, pouze v doprovodu plnoleté osoby. Každý hráč se zúčastňuje hry na vlastní nebezpečí a musí před vlastní hrou podepsat bezpečnostní pravidla. Podepsané prohlášení znamená, že hráč bere na sebe celé riziko v průběhu hry a nese odpovědnost za všechny nehody, které můžou nastat v průběhu hry. Toto prohlášení je povinen podepsat každý hráč před začátkem hry, bez výjimky. Před podepsáním tohoto prohlášení, si ho pečlivě přečtěte.

Každý hráč na hřiště vstupuje v odpovídajícím oblečení, kterému nevadí hrubé zacházení. Do hry je zakázáno nosit nože, a jiné ostré předměty, pyrotechnické výrobky a jiné nebezpečné a zdraví ohrožující prostředky. Fyzický kontakt mezi hráči je zakázán. Ochrana zdraví je vždy na prvním místě. Všichni hráči a další přítomné osoby jsou povinné se řídit pokyny organizátorů.
Na hru je možné používat pouze paintballové zbraně splňující zákonné podmínky. Tyto zbraně se smí nabíjet pouze kuličkami dodanými organizátorem.

Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah paintballovou kuličkou, musí hráč a další přítomné osoby po celou dobu hry nosit  na tváři ochrannou masku.
Střelba z paintballových zbraní je povolena jen na hřišti k tomu určeném a v průběhu hry, nebo na místech, které byly provozovatelem určeny k testování a vybíjení zbraní. Mimo hrací prostor musí být zbraň řádně zajištěna a na hlavni nasazen ochranný návlek. Hranice hrací a zkušební zóny určuje pořadatel. Je zakázaný jakýkoliv fyzický kontakt mezi hráči! Je zakázané střílet, mířit i nenabitou zbraní, na hráče bez nasazené ochranné masky (toto pravidlo platí na hřišti i mimo něj).
Jakmile hráč zjistí v průběhu hry, že v herním prostoru se nachází osoba či osoby, které nemají ochrannou masku, je povinný zastavit střelbu a upozornit na tuto skutečnost organizátora.

Je zakázané lézt na stromy, ničit vegetaci, střílet na zvířata a ptáky a znečišťovat okolí. Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Kouření na hřišti je výslovně zákázáno! Každý hráč je povinný znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla. Při hrubém porušení těchto pravidel je organizátor oprávněn hráče vyloučit z průběhu celé hry bez nároku na vrácení základní ceny.

Během hry prosím dbejte na své zdraví i zdraví svých spoluhráčů !!!